Dzisiaj tj. 6 listopada w Parlamencie Europejskim odbędzie się posiedzenie Komisji Prawa (transmisja rozpocznie się o 9:30)

Jednym z punktów obrad będzie zaprezentowanie przez posłankę Marielle Gallo sprawozdania na temat uzasadnionych opinii, jakie w skutek konsultacji projektu Dyrektywy o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi i licencji wieloterytorialnych (PDF) przedstawiły niektóre z parlamentów narodowych państw członkowskich UE. Padną także propozycje dalszych działań odnośnie postępowania w sprawie przyjęcia Dyrektywy. Na skutek działań państw członkowskich istnieje ryzyko opóźnienia, a nawet zablokowania jej przyjęcia. Niektóre państwa (m.in. Francja i Szwecja) podnoszą, iż projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, zgodnie z którą Unia Europejska podejmuje działania tylko wtedy, jeżeli rozwiązanie jakiejś kwestii nie jest możliwe przez państwa członkowskie samodzielnie lub może być skuteczniej osiągnięte na szczeblu europejskim.

12 października również polski Sejm przyjął jednogłośnie uchwałę (pobierz PDF) w sprawie uznania projektu dyrektywy za sprzeczny z zasadą pomocniczości. Jak mówi uchwała Sejmu „projekt ten narusza zasadę pomocniczości, ponieważ proponowana dyrektywa nie zapewnia osiągnięcia celów zamierzonego działania na poziomie Unii w sposób lepszy niż działania podejmowane na poziomie krajowym.” Jak tłumaczy jej uzasadnienie każda izba parlamentu narodowego może w ciągu ośmiu tygodni od daty przekazania jej projektu aktu ustawodawczego przesłać uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznaje, że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Jeżeli uzasadnione opinie będą stanowiły co najmniej 1/3 głosów przyznanych parlamentom narodowym, to projekt zostanie poddany ponownej analizie.

Naszym zadaniem uchwała podjęta przez polski Sejm była wynikiem silnego lobbingu ze strony dużych polskich organizacji zbiorowego zarządzania, które brały udział w posiedzeniach komisji sejmowych (PDF), ich interesy były tam mocno reprezentowane.

Dyrektywa ws. zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych nie jest bez wad. W swoim stanowisku Centrum Cyfrowe zwraca uwagę m.in. problem udzielania licencji wieloterytorialnych jedynie odnośnie utworów muzycznych i jedynie w odniesieniu do praw autorskich.

Uważamy, że Dyrektywa regulująca funkcjonowanie europejskich organizacji zbiorowego zarządzania oraz określająca ramy prawne dla pan-europejskiego licencjonowania utworów muzycznych jest pierwszym i niezbędnym krokiem jaki Unia Europejska musi wykonać, aby usprawnić licencjonowanie utworów on-line oraz funkcjonowanie i transparentność działań organizacji zbiorowego zarządzania w Europie.

Pełna treść stanowiska Centrum Cyfrowego przygotowanego w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (PDF)