Komisja Europejska po przeprowadzeniu w zeszłym roku konsultacji oraz publikacji wstępnych założeń dla strategii Rethinking Education rozpoczyna konsultacje tzw. mapy drogowej tej propozycji legislacyjnej. Strategia zakłada duże wsparcie dla tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych w ramach szerszych planów reformy edukacji w celu lepszego wykorzystania technologii TIK w edukacji.
Celami strategii jest poprawa cyfrowej infrastruktury edukacji, wsparcie powstawania i ponownego wykorzystania zasobów edukacyjnych w tym Otwartych Zasobów Edukacyjnych,  reforma metod nauczania i systemu oceniania poprzez zwiększanie wykorzystania nowych technologii. W mapie „Rethinking Education” możemy przeczytać, że Komisja chce położyć duży nacisk an wspieranie nowych modeli biznesowych w edukacji i szkoleniach, zwłaszcza a w zakresie oferowanie darmowej edukacji online oraz różnych modeli jej certyfikacji.
Już pierwsze konsultacje pt. Opening up Education, które dotyczyły kompetencji z zakresu korzystania z nowych technologii w edukacji zawierały szereg wątków związanych z procesem indywidualizacji nauczania i budowaniu otwartych i możliwych do łatwego ponownego wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych. W pierwszym szkicu strategii Komisja zwróciła uwagę na konieczność wykorzystania potencjału współpracy między instytucjami edukacyjnymi a doświadczonymi w tworzeniu OZE organizacjami pozarządowymi. W mapie drogowej poza szczegółową analizą możliwych relacji z innymi strategiami KE rozpisano scenariusze ew. finansowania działań na rzecz wsparcia kompetencji ICT oraz powstawania Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Zdjęcie EUCIS-LLL Public Hearing: Basic Skills for Inclusive Growth aut. Jirrka Matousek, na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.