Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystywania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym.

Tym razem konsultacje dotyczą licencji wieloterytorialnych oraz modelu, jaki w tym zakresie zaproponowała Komisja Europejska.

Jak podaje Ministerstwo w związku z analizą odpowiedzi uzyskanych w wyniku poprzednich konsultacji w tej sprawie, istnieje konieczność wyjaśnienia kilku dodatkowych kwestii związanych z systemem udzielania licencji wieloterytorialnych. Lista pytań ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji w zakresie dostępności i popytu na licencje wieloterytorialne oraz ocenę modelu zaproponowanego przez Komisję Europejską.

Odpowiedzi na pytania należy przesyłać do 22 lutego na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

lub pocztą elektroniczną na adres: dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl

Stanowisko Centrum Cyfrowego w sprawie projektu dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskim