Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o powołaniu Forum Prawa Autorskiego, czyli stałej platformy dyskusyjnej dotyczącej problematyki prawa autorskiego, którego prace mają rozpocząć się w marcu 2013r. W spotkaniach prowadzonych przez Departament Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN będą uczestniczyć przedstawiciele organizacji środowisk autorów, przemysłów kreatywnych, użytkowników komercyjnych, izb gospodarczych oraz organizacji społecznych zajmujących się problematyką prawa autorskiego.

Planowane są rozmowy dotyczące takich tematów jak:

  • określenie zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia legalnego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce),
  • alternatywne źródła finansowania Funduszu Promocji Twórczości w miejsce opłat za korzystanie  z  dzieł znajdujących się w domenie publicznej,
  • sposobu pełnej implementacji dyrektywy 2006/115/WE w sprawie prawa najmu i użyczenia (public lending right) do polskiego porządku prawnego,
  • dyskusja o zakresie odpowiedzialności karnej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • dyskusja o mechanizmach skutecznego obrotu licencjami, w tym ułatwieniu nabywania praw przez użytkowników praw autorskich i pokrewnych oraz umożliwieniu uprawnionym szybszego uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności w celu łatwiejszego tworzenie legalnej oferty dostępnych dóbr kultury.

Platforma jednocześnie ma być miejscem podejmowania tematów związanych dialogiem interesariuszy „Licences for Europe” Komisji Europejskiej w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2012) 789), do których Centrum Cyfrowe zostało zaproszone z ramienia europejskiego stowarzyszenia Communia.

Komentarz

Centrum Cyfrowe popiera działania dążące do kontynuacji rozpoczętego wiosną zeszłego roku dialogu dotyczącego reformy prawa autorskiego. Mamy nadzieję, że w toku prac zostaną wykorzystane zarówno wyniki warsztatów „Reforma prawa własności intelektualnej”, jak i opracowania przygotowane przez zespół profesorów przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Jak pisaliśmy wcześniej, liczymy, że debata zainicjowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w wyniku protestów anty-ACTA będzie kontynuowana, także w ramach Forum Prawa Autorskiego, uwzględniając postulaty strony społecznej reprezentowanej przez organizacje pozarządowe.