7 stycznia Międzynarodowe Stowarzyszenie COMMUNIA zaprezentowało swoje piąte stanowisko – odnośnie kwestii zbiorowego zarządu w Europie. Publikacja ta jest reakcją na propozycję Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz o wieloterytorialnym licencjonowaniu utworów muzycznych dla użytkowników internetu na rynku wewnętrznym.

Stowarzyszenie COMMUNIA cieszy się z wysiłków Komisji Europejskiej zmierzających do zmodernizowania procesu zbiorowego zarządzania prawami poprzez ustanowienie zasad dla wieloterytorialnego licencjonowania praw do utworów muzycznych oraz bardziej ogólnie: z dążenia do zwiększenia standardów przejrzystości i prawnej odpowiedzialności organizacji zbiorowego zarządzania działających w Europie.

Zarządzanie prawami autorskimi odgrywa główną rolę w uzyskiwaniu informacji o prawach do dzieł i możliwości digitalizacji europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz w umożliwianiu dostępu i korzystania z cyfrowej domeny publicznej. Publikacja COMMUNIA zwraca uwagę na dwa obszary, w których propozycja KE powinna zostać ulepszona. Pierwsza z nich to przejrzystość informacji o repertuarze. Uważamy, że proponowane środki nie są wystarczające i sugerujemy zmiany, które wprowadzą wobec OZZ wymóg prezentowania tych informacji szerszemu gronu odbiorców. Druga kwestia to stosunki pomiędzy zbiorowym zarządzaniem prawami, a utworami udostępnionymi na otwartych licencjach. Uważamy, że propozycja dyrektywy nie rozwiązuje istniejących problemów z niekompatybilnością zbiorowego zarządu oraz otwartych licencji.

Pełen tekst odpowiedzi Stowarzyszenia COMMUNIA na propozycję dyrektywy może zostać pobrana pod tym linkiem. Zachęcamy również do zapoznania się ze stanowiskiem Centrum Cyfrowego dot. opisywanej propozycji dyrektywy oraz rekomendacji stowarzyszenia COMMUNIA w sprawie pozytywnej agendy dla domeny publicznej.

Tekst stanowi tłumaczenie artykułu stowarzyszenia COMMUNIA, który znajduje się w domenie publicznej. Centrum Cyfrowe jest członkiem stowarzyszenia COMMUNIA.